Clay and Wurmfeld

Nabízené
služby

Tým

Kontakt

Představuje rozsáhlý soubor aktivit, které v sobě zahrnují vyhledávání nových obchodních příležitostí, především pak s důrazem na identifikaci obchodních příležitostí ale i hrozeb, které s sebou přináší nová legislativa v České republice, v regionu střední Evropy a na úrovni Evropské unie.

Nabízené služby

  • Zpracováváme as-is analýzu, která mapuje obchodní příležitosti a obchodní hrozby, které klientům přinášejí změny v podnikatelském prostředí
  • Připravíme to-be analýzu, tedy analýzu cílového stavu, kde v úzké spolupráci s klientem a při maximálním možném zohlednění jeho rozvojových strategií navrhujeme úpravu stávající a připravované legislativy tak, aby umožňovala rozvoj jeho obchodních aktivit. Tuto analýzu připravujeme tak, aby navrhovaná úprava současně podporovala rozvoj celého sektoru, ve kterém klient podniká, a ve svém důsledku napomáhala posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky ve vztahu k okolním zemím a Evropské unii jako celku.